Бөлінген бюджеттік қаржылар туралы ақпарат

Бекітілген
«Ақтөбе облысының жерді пайдаланылуы мен қорғалуын
бақылау басқармасы» ММ-сінің басшысының № 19/1
«19» наурыз 2015ж бұйрығымен
Келісілді
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министрімен
«__» __________ 2015 ж
____________М.Ж.Жайымбетов
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
«Ақтөбе облысының жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» ММ-сің
2015-2017жылдар бюджеттік бағдарламалар әкімшісі
Әкімшісінің коды және атауы бюджеттік бағдарламаның- 725 - «Ақтөбе облысының жерді пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы- 001 -Жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты саласындағы бақылау жерді пайдаланылуын мен қорғалуыніске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның басшысы– Наурызбаев Нүрлан Шыңғысұлы
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі
Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексінің 32 бабының 2-тармағына сәйкес 04 желтоқсандағы 2008 жылғы №95 Ережесін; әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды, бекітілген бұйрығымен Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 30 желтоқсандағы 2014 жылғы №195; шешімнің 1, 8-бабы 1-тармағының 54 Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 27-бап Қазақстан Республикасының 23 қаңтардағы 2001 жылғы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы"ҚР заңы.
Бюджеттікбағдарламаныңсипаттамасы (негіздемесі)
Мемлекеттіксаясаттыжергіліктідеңгейдеіскеасыружердіпайдалану мен қорғаудыбақылау саласында.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мемлекеттікдеңгейінебайланысты
Облыстық
мазмұнынабайланысты
Мемлекеттікфункцияларды, өкілеттіктердіжәнеолардантуындайтынмемлекеттікқызметтердікөрсету.
Іскеасырутәсілінебайланысты
Жеке бюджеттікбағдарлама
Ағымдағы/дамыту
Ағымдағы
Бюджеттікбағдарламаныңмақсаты
Мемлекеттікмекемеге жүктелгенқызметті қамтамасызетуүшінБасқармаға жүктелген функциялардыбарыншатиімдіорындау.
Бюджеттікбағдарламаныңміндеттері
Басқармааппаратынұстау.Деңгейінкөтеру, ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтықжәнематериалдық-техникалыққамтамасызету
Бағдарламаны іске асыру бойынша шаралар
Жоспарлы кезеңде іске асыру мерзімі
2015
2016
2017
1
2
3
4
Басқарма аппаратын ұстау шегінде бекітілген штат санының лимиті
Жыл ішінде
Жыл ішінде
Жыл ішінде
Бюджеттікбағдарламакөрсеткіштерініңатауы
Бірлік өлшемі
Есепті жыл (2014 жыл)
Ағымда-ғыжылдыңжоспары(2015 жыл)
Жоспарлыкезең
1
2
3
4
5
6
7
Тікелейнәтижекөрсеткіштері
2015 г
2016 г
2017 г
Мазмұнымемлекеттікмекемесінің саны 16 штаттықжәне 5 штаттантысбірлік
%
100
100
100
100
100
Түпкіліктінәтижекөрсеткіштері
Мазмұнымемлекеттікмекемесінің саны 16штаттықжәне 5 штаттантысбірлік
адам
21
21
21
21
21
Сапа көрсеткіші
Міндеттердіорындауғабелгіленгенмерзімдердіескереотырып
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіші
Бюджет қаражатынмақсаттыпайдалану
%
100
100
100
100
100
Бюджет қаражатыныңкөлемі
мың теңге
35882,0
41587,0
44099,0
Добавлено: 
08.11.2016 - 05:00
Последние изменения: 
08.11.2016 - 05:00